Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Gabriela Rubešová , so sídlom Kukučínova 619/24, IČO: 43 810 659, DIČ 1078688611, zapísanou v Živnostenskom registri č. 720-14352, prevádzka Nellsfashion.sk, Strojarska 3997 ,06901 Snina (ďalej len „predávajúci") a zákazníkom (ďalej len „kupujúci") pri predaji a nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nellsfashion.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kontaktné údaje:

E-mail: obchod@nellsfashion.sk

Telefón: +421 918 856 043

Korešpondenčná adresa: Kukučínova 619/24 , 067 81 Belá nad Cirochou

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu: 2376760955/0200

IBAN:SK28 0200 0000 0023 7676 0955

Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci kúpnu zmluvu na vybraný druh tovaru a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými podmienkami. Po odoslaní objednávky kupujúci prijíma tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, podrobne sa s nimi oboznámil  a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bude potvrdené prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu, ktorá bude uvedená v objednávke.

Kúpna zmluva vznikne na základe vyplneného formulára odoslanej objednávky, ktorý obsahuje identifikačné údaje: meno a priezvisko kupujúceho (obchodné meno), presnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, druh tovaru (veľkosť), jeho množstvo, cenu tovaru a spôsob platby za tovar a miesto dodania tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného cez internetový obchod www.nellsfashion.sk.

2. Dodacie podmienky

Spôsob dodania tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.  ,alebo kuriérskou spoločnosťou Geis,alebo osobným odberom v kamennej predajni Nells Fashion shop ,Kukučínova 619/24 ,06781 Belá nad Cirochou. Podľa výberu kupujúceho. Dodanie tovaru bude doručené v čo najkratšom čase,  1-3 dni ,pri výbere kurierskej spoločnosti Geis bude dodanie do 24 hod. Najneskôr však do 5 pracovných dní alebo od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu) na adresu kupujúceho. Zásielka bude obsahovať vybraný druh tovaru, faktúru (zároveň slúži ako záručný list). Cenu balného a prepravy hradí kupujúci.

Ak si to vyžaduje povaha tovaru alebo príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúci, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu ako súčasť takú dokumentáciu a informácie, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku.

Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,20 €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis je 4,50 €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Táto cena za dodanie tovaru sa netýka tovaru, za ktorý predávajúci dodanie tovaru kupujúcemu neúčtuje. Kupujúcemu sa cena za dodanie tovaru neúčtuje, ak je jeho hodnota nad 60 € s DPH.

Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Predávajúci tovar pred jeho expedovaním na svoje náklady riadne zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve alebo spôsobom obvyklým, ktorý odpovedá dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 dní odo dňa doručenia.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za finančné škody t.j. náklady predávajúceho spojené s prípravou, expedíciou a doručením zásielky kupujúcemu, spôsobené neprevzatím tovaru alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 6 EUR. Kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu do 10 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3. Platobné podmienky

Ceny výrobkov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.nellsfashion.sk pri jednotlivých produktoch sú pre kupujúceho konečné a sú uvedené s DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov uvedené na stránke nellsfashion.sk, kde nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na stránke nellsfashion.sk. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru, ktorá je uvedená pri tovare v čase, keď tovar a odoslal objednávku predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcim až po doručenie tovaru alebo v priebehu reklamačného, storno (vrátenie tovaru) alebo výmenného konania, nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po doručenie tovaru alebo v priebehu reklamačného, storno (vrátenie tovaru) alebo výmenného konania, nemá na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky kupujúcim, nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu.

V prípade, ak sa na stránke nellsfashion.sk objaví pri niektorom z tovarov cena evidentne chybná, napr. ak ide o bežne dostupný tovar a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej alebo z dôvodu chybného systému sa pri tovare objaví „0 € alebo 1€" predávajúci nemá povinnosť tovar za túto chybnú cenu tovaru dodať, môže však kupujúcemu ponúknuť tovar za cenu riadnu. Ak s touto riadnou cenou kupujúci nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou a.s.
  • službou dobierka poskytovanou kuriérskou spoločnosťou Geis
  • bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.

Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred na účet predávajúceho a to do troch pracovných dní od zaslania objednávky tovaru. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a to do 15 dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť, najmä pre chybne uvedené údaje, nedostupnosť alebo ak kupujúci neodpovedá na e-maily.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii neuviedol všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu v dôsledku zabudnutia prístupového hesla alebo sa heslo dostalo do rúk nepovolaným osobám.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky a o termíne dodania je kupujúci taktiež upozornený e-mailom.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či spotrebiteľský obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania (kuriérska spoločnosť) alebo na Slovenskej pošte spísať protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, z tohto dôvodu stráca kupujúci nárok na prípadné neskoršie reklamácie.

Odoslaním elektronickej objednávky, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.

6. Reklamácie, vrátenie, výmena tovaru

Na dodaný tovar kúpený na www.nellsfashion.sk sa poskytuje záruka za kvalitu a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Pri reklamáciách a nárokoch vyplývajúcich z chýb tovaru sa kupujúci riadi všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy.

Predávajúci zodpovedá za tovar a jeho kvalitatívne vlastnosti pri expedovaní tovaru ku kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté pri manipulácii dopravcu s tovarom, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom, skladovania alebo užívania, ani za chyby zavinené treťou osobou alebo kupujúcim.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru, za ktoré je zodpovedný predávajúci , je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na adresu uvedenú v záložke KONTAKT na internetovej stránke www.nellsfashion.sk.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil a v celom rozsahu s ním súhlasí. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Odstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré sa dá odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezodplatne, riadne a včas odstránené. Predávajúci je povinný toto poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné poškodenie v oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí za tovar).

Neodstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré bráni riadnemu užívaniu veci, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy ( podľa rozhodnutia kupujúceho).

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Vrátenie / výmena tovaru:

Kupujúci má nárok v rámci lehoty 14 dní tovar bez udania dôvodu vrátiť/vymeniť. Kupujúci má právo tovar vyskúšať obdobne ako pri klasickom nákupe v kamennom obchode, aby zistil povahu, charakteristiku a vzhľad tovaru, nie však tovar nosiť a používať, inak nie je možné tovar vrátiť. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek znehodnotenie tovaru.

Pri vrátení tovaru je potrebné vrátiť aj originál faktúru, inak nie je možné tovar vrátiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po obdržaní vráteného tovaru obdrží kupujúci potvrdenie e-mailom o vrátenom tovare s informáciou kedy a ako budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené.

Kupujúci je povinný adekvátne tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a v nepoužitom a nepoškodenom stave vrátane všetkých potrebných dokumentov zaslať na adresu obchodu. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať peniaze späť alebo nový tovar. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. V prípade straty zásielky Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, predávajúci nenesie zodpovednosť.

Pri výmene tovaru je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu - faktúru, inak nie je možné tovar vymeniť. Použitý tovar nie je možné vymeniť.

Reklamácia, ktorá je vybavená iným spôsobom ako zamietnutím, je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby, ktoré mu vznikli a boli vynaložené skutočne a účelne.

7. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (originál faktúrou) a záručným listom, ak nie je súčasťou faktúry. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený. Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar na účet kupujúceho.

8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nellsfashion.sk (ďalej len „obchod"), je Gabriela Rubešová, so sídlom Kukučínova 619/24, 06781 Belá nad Cirochou, IČO: 43 810 659, DIČ: 1078688611, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava.
Obchod Nellsfashion sa zaručuje za plnú ochranu osobných údajov kupujúcich a váži si prejavenú dôveru.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu troch rokov. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Kupujúci prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol, sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na nellsfashion.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.05.2018.

V Snine dňa 15.05.2018 Gabriela Rubešova, prevádzka Nellsfashion

Všetky práva vyhradené