0
clear

Spôsob dodania tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.  ,alebo kuriérskou spoločnosťou Geis,alebo osobným odberom v kamennej predajni Nells Fashion shop ,Kukučínova 619/24 ,06781 Belá nad Cirochou. Podľa výberu kupujúceho. Dodanie tovaru bude doručené v čo najkratšom čase,  1-3 dni ,pri výbere kurierskej spoločnosti Geis bude dodanie do 24 hod. Najneskôr však do 5 pracovných dní alebo od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu) na adresu kupujúceho. Zásielka bude obsahovať vybraný druh tovaru, faktúru (zároveň slúži ako záručný list). Cenu balného a prepravy hradí kupujúci.

Ak si to vyžaduje povaha tovaru alebo príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúci, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu ako súčasť takú dokumentáciu a informácie, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku.

Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,20 €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis je 4,50 €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Táto cena za dodanie tovaru sa netýka tovaru, za ktorý predávajúci dodanie tovaru kupujúcemu neúčtuje. Kupujúcemu sa cena za dodanie tovaru neúčtuje, ak je jeho hodnota nad 60 € s DPH.

Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Predávajúci tovar pred jeho expedovaním na svoje náklady riadne zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve alebo spôsobom obvyklým, ktorý odpovedá dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 dní odo dňa doručenia.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za finančné škody t.j. náklady predávajúceho spojené s prípravou, expedíciou a doručením zásielky kupujúcemu, spôsobené neprevzatím tovaru alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 6 EUR. Kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu do 10 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

Platobné podmienky

Ceny výrobkov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.nellsfashion.sk pri jednotlivých produktoch sú pre kupujúceho konečné a sú uvedené s DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov uvedené na stránke nellsfashion.sk, kde nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na stránke nellsfashion.sk. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru, ktorá je uvedená pri tovare v čase, keď tovar a odoslal objednávku predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcim až po doručenie tovaru alebo v priebehu reklamačného, storno (vrátenie tovaru) alebo výmenného konania, nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po doručenie tovaru alebo v priebehu reklamačného, storno (vrátenie tovaru) alebo výmenného konania, nemá na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky kupujúcim, nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu.

V prípade, ak sa na stránke nellsfashion.sk objaví pri niektorom z tovarov cena evidentne chybná, napr. ak ide o bežne dostupný tovar a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej alebo z dôvodu chybného systému sa pri tovare objaví „0 € alebo 1€" predávajúci nemá povinnosť tovar za túto chybnú cenu tovaru dodať, môže však kupujúcemu ponúknuť tovar za cenu riadnu. Ak s touto riadnou cenou kupujúci nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou a.s.
  • službou dobierka poskytovanou kuriérskou spoločnosťou Geis
  • bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.

Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred na účet predávajúceho a to do troch pracovných dní od zaslania objednávky tovaru. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

Please wait...